PROJEKT UE

 

Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego Izdebno zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia, gm. Rybczewice

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Głównym celem projektem jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodnej Gminy Rybczewice do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych poprzez objęcie mieszkańców Gminy Rybczewice nowoczesnym, zbiorczym systemem wodociągowym.

Przedmiotem projektu jest przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Izdebno i Izdebno – Kolonia oraz remont i modernizacja budynku stacji wodociągowej (hydroforni). Na budynku stacji zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna mająca na celu wspomaganie zasilania w energię elektryczną oraz system monitoringu. Uruchomione zostaną też serwisy, za pośrednictwem których użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line. Serwis ten będzie miał również specjalną zakładkę pozwalającą interesariuszom na kontakt i ocenę poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług.

Wartość całkowita projektu – 1 981 135,45 zł

Wartość dofinansowania –     1 370 354,07 zł

Rzeczowa realizacja projektu – październik 2017 r. – grudzień 2018 r.

Ankieta – ocena poziomu satysfakcji użytkownika z otrzymanych usług

Czy są Państwo zadowoleni ze zrealizowanego projektu dotyczącego modernizacji wodociągu Izdebno?

View Results

Loading ... Loading ...

Jak oceniają Państwo funkcjonalność systemu ICT?

View Results

Loading ... Loading ...