Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego Izdebno zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia, gm. Rybczewice

Gmina Rybczewice zakończyła realizację projektu „Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego Izdebno zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia, gm. Rybczewice”.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Rzeczowa realizacja projektu trwała od października 2017 r. do grudnia 2018 r.

 

Głównym celem projektem jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodnej Gminy Rybczewice do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych poprzez objęcie mieszkańców Gminy Rybczewice nowoczesnym, zbiorczym systemem wodociągowym.

 

W wyniku realizacji projektu, w miejscowościach Izdebno i Izdebno – Kolonia przebudowana została sieć wodociągowa fi 110 mm o długości 4 529 m, fi 160 mm o długości 290 m, z przyłączami wodociągowymi – 178 szt. o łącznej długości 5 319 m. Uzbrojenie sieci stanowią hydranty p. pożarowe nadziemne f 80 mm z zasuwami  odcinającymi rozmieszczone wzdłuż sieci w odległościach nie przekraczających 150 m  oraz zasuwy sekcyjne kołnierzowe w odległościach 300 – 500 m w obszarach zabudowanych. Sieć  wodociągowa poddana została  próbie ciśnieniowej, wydezynfekowana  i przepłukana. Wszystkie  materiały  użyte do budowy sieci a mające kontakt z wodą mają atesty Państwowego Zakładu Higieny.

Wyremontowany i zmodernizowany został budynek stacji wodociągowej. Wymieniono pokrycie dachowe, stolarkę okienna i drzwiową, docieplono ściany zewnętrzne. Wewnątrz budynku stacji wydzielone zostały pomieszczenia chlorowni, węzła sanitarnego oraz hydroforni. Ściany oraz posadzki pomieszczeń licowane zostały glazurą i terrakotą, a pozostałe powierzchnie pomalowane farbą emulsyjną. Na budynku zamontowana została instalacja fotowoltaiczna mająca na celu wspomaganie zasilania w energię elektryczną.

Zamontowano zbiornik wyrównawczy wody pitnej   o poj. 100 m/3. Przyjęto technologię zbiornika stalowego ocieplonego wełną mineralną i blachą trapezową. Zapas wody w zbiorniku stanowić będzie gwarancję ciągłości dostaw wody pitnej oraz zabezpieczenia wody na cele p. pożarowe w przypadku braku zasilenia energetycznego lub awarii sieci wodociągowej.

Zamontowano wodomierze  z nakładkami radiowymi do zdalnego odczytu oraz system monitoringu na urządzeniach.

Uruchomiono serwis ICT, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą dokonywać transakcji on-line. Serwis ma również specjalną zakładkę pozwalającą interesariuszom na kontakt i ocenę poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług oraz formularz, za pomocą którego można kierować wnioski, uwagi i skargi dotyczące funkcjonowania sieci wodociągowej oraz systemu ICT.

 

Wartość całkowita projektu – 1 981 135,45 zł

Wartość dofinansowania –     1 370 354,07 zł

 

Podziel się, , Google Plus, Pinterest,